Dane kontaktowe
Godziny pracy 8:00 - 16:00
do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin

 

Regulamin sprzedażowy spółki Krajowe Centrum Certyfikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Definicje:

 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument,
 2. Strony– Sprzedawca oraz Kupujący
 3. Sprzedawca, Sprzedający lub Spółka- spółka pod firmą Krajowe Centrum Certyfikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000886855, nr NIP 5252853710, nr REGON 388338149, z siedzibą Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa , kapitał zakładowy 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) – pokryty w pełni
 4. Kupujący - podmiot, który korzysta z funkcjonalności Strony, Sklepu lub zawarł Umowę Sprzedaży; osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego; Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży dla osób poniżej 18 roku życia.
  UWAGA - Sprzedający w ramach Sklepu Internetowego prowadzi sprzedaż wyłącznie na w formule B2B tj. na rzecz nabywców będących profesjonalistami w zakresie nabywanych towarów. Sprzedaż na rzecz nabywców co do których stosuje się regulacje z zakresu ochrony konsumentów (osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które nie nabywają towaru stricte na cele profesjonalne) jest możliwa wyłącznie za odrębnie, jednoznacznie wyrażoną przez Sprzedawcę zgodą – przy czym zgoda ta musi być wyrażona przed zawarciem umowy.
 1. Sprzęt lub Towar – towary i urządzenia przeznaczone dla zastosowań profesjonalnych w branży gastronomicznej, oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego (pojęcie to na gruncie Regulaminu obejmuje również akcesoria i komponenty, dostarczane kupującemu wraz z towarem).
 2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (jak w art. 22.1 kodeksu cywilnego wskazano)
 3. Przedsiębiorca indywidualny – osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej
 4. Strona internetowej– www.gastropromocje.pl
 5. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.gastropromocje.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może uzyskać informacje o Towarze oraz kupić Towar u Sprzedającego, jak również zamieszczać Treści na zasadach określonych w Regulaminie;
 6. Login - adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;
 7. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Kupujący dokonuje wyboru Towaru w celu złożenia Zamówienia;
 8. Konto - zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczących danego Kupującego oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży lub zamieszczać Treści;
 9. Zamówienie - deklaracja woli zakupu Towaru uzewnętrzniona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Sprzedającemu identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Towar.
 10. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego, w szczególności: powodzie, pożary, ulewne deszcze, nawałnice, strajki, lockdown, epidemie, pandemie i inne podobne.
 11. uprzejmie informujemy, iż operatorem Sklepu Internetowego jest Veneo Sp. z o.o.; podmiot ten zarządza i utrzymuje infrastrukturę Strony oraz Sklepu internetowego.

 

Preambuła

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Kupującego ze Sklepu Internetowego.
 2. Poniższe zapisy znajdują również zastosowanie do wszystkich przypadków sprzedaży Towarów przez Sprzedającego na rzecz podmiotów trzecich dokonywanych w ramach prowadzonej przez Sprzedającego działalności gospodarczej, chyba że jednoznacznie zastrzeżono inaczej.
 3. Regulamin stanowi kompleksową regulację działalności Sprzedającego prowadzonej za Strony Internetowej oraz w drodze sprzedaży na odległość – postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się, z wyłączeniem przypadków gdy stosowanie poszczególnych postanowień zostało wyraźnie wyłączone. Postanowienia Regulaminu obowiązują w każdym przypadku gdy Strony nie dokonały innych ustaleń. Każda zmiana i każde odstępstwo od stosowania niniejszych regulacji wymaga jednoznacznej zgody Sprzedawcy oraz Kupującego wyrażonej w formie pisemnej lub w formie przesłanej wiadomości e-mail. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż nie doszło do wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na zmianę lub odstępstwo od niniejszych postanowień.
 4. Mając powyższe na uwadze zwracamy Państwa uwagę na możliwość zmian postanowień niniejszego Regulaminu – celem Sprzedawcy jest bowiem realizacja zamówień w sposób jak najdogodniejszy dla Kupujących. W tym zakresie Sprzedawca pozostaje w pełni otwarty na wszelkie dogodne dla Państwa modyfikacje, muszą one jednak zostać jednoznacznie uzgodnione.
 5. Sprzedawca kieruje swe usługi i oferty oraz zaproszenia do składania ofert wyłącznie do podmiotów profesjonalnych tj. spółek prawa handlowego oraz tych jednoosobowych przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w jej zakresie pozostają profesjonalistami w branży gastronomicznej, co wynika z ujawnionej w CEIDG informacji o przedmiocie prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności. Tym samym nie prowadzi się sprzedaży na rzez Konsumentów oraz Przedsiębiorców Indywidualnych.


§1

Przedmiot i ustalenia wstępne

 1. Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży sprzętu gastronomicznego oraz innych towarów ze swej oferty handlowej przeznaczonych co do zasady do zastosowań profesjonalnych.
 2. Sprzedaż prowadzona jest na terytorium Polski. Sprzedaż poza terytorium Polski oraz dla podmiotów zarejestrowanych poza terytorium Polski wymaga jednoznacznej zgody Spółki.
 3. Kupujący może być reprezentowany przez osoby dokonujące w jego imieniu zamówienia i/lub w jego imieniu odbioru zamówionego Towaru. Działanie takie opiera się na stosownym upoważnieniu (w tym wynikającym z przepisów prawa, w szczególności art. 97 kodeksu cywilnego), o którego przesłanie Spółka może się zwrócić. Złożenie zamówienia / zawarcie umowy przez osobę fizyczną imieniem innego podmiotu (tak spółki prawa handlowego, jak i spółdzielni, trustu, innej osoby prawnej lub imieniem innej osoby fizycznej) traktowane będzie jako złożenie oświadczenia o dysponowaniu należytym umocowaniem do działania imieniem reprezentowanej osoby (fizycznej lub prawnej).
 4. Sklep internetowy prowadzony jest za pośrednictwem Strony Internetowej.
 5. Właścicielem Sklepu internetowego jest Spółka. 
 6. Wszystkie oferowane do sprzedaży Towary są fabrycznie nowe, za wyjątkiem Towarów wyraźnie oznaczonych jako używane, powystawowe lub inne.
 7. Wszystkie informacje o produktach i ich dane techniczne pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów/importerów. Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów.
 8. Sklep Internetowy umożliwia zdalną prezentację Produktów i ich cen oraz zawiera zaproszenie Kupujących do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Towarów, przy czym nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 9. Ceny w Sklepie internetowym są cenami obejmującymi wyłącznie cenę za Towar. Nie obejmują montażu, wniesienia, szkolenia w zakresie obsługi oraz transportu.
 10. Przewidywany termin wysyłki Towaru jest terminem orientacyjnym. Sprzedawca dokona jego potwierdzenia w trakcie czynności procedury związanej z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą. Informujemy, iż faktyczny moment wysyłki i dostawy Towaru zależy od wielu czynników – w tym pozostających poza zakresem oddziaływania Sprzedawcy (m.in. działania firm przewozowych, wystąpienie klęsk żywiołowych, etc.) i może ulec zmianie – stąd Spółka dochowuje należytej staranności celem realizacji zamówienia w terminie, niemniej mogą wystąpić opóźnienia w dostawie. Kupujący zobowiązuje się nie wnosić roszczeń wynikających z lub opartych o okoliczność ewentualnego opóźnienia w dostawie.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek w opisach towarów oraz zdjęć.


§2

Uwarunkowania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędną są: urządzenie z dostępem do Internetu, aktywne konto pocztowe e-mail, włączona obsługa plików cookies
 2. Ponad powyższe konieczne jest korzystanie przez Kupującego z jednej z dostępnych na rynku przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer (w najnowszych wersjach obejmujących bieżące aktualizacje), korzystanie z innej przeglądarki internetowej może, ale nie musi skutkować nieprawidłowym funkcjonowaniem Strony Internetowej i Sklepu, a w konsekwencji brakiem możliwości złożenia zamówienia lub brakiem możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego.


§3

Złożenie zamówienia oraz jego realizacja

 

Złożenie zamówienia oraz przebieg jego realizacji zależny od formy w jakiej Kupujący dokonuje złożenia zamówienia – szczegółowy opis w tym zakresie wskazany został poniżej.

 

 1. złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego

 

 1. Złożenie zamówienia możliwe jest za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Celem złożenia zamówienia Kupujący korzysta z funkcjonalności Sklepu dostępnego na Stronie internetowej – postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez system elektroniczny Sklepu (w szczególności dokonując wyboru Towaru, jego ilości oraz wprowadzając dane potrzebne dla wybranej formy płatności, transportu, podatkowo-rozrachunkowe, etc.).
 3. Po wypełnieniu formularzy elektronicznych w portalu Sklepu Kupujący otrzymuje generowaną automatycznie wiadomość zawierającą podsumowanie zamówienia – zawierającą m.in. wskazanie Towaru, ceny, prognozowanego terminu wysyłki Towaru, rodzaju transportu. Podsumowanie zamówienia nie stanowi o związaniu Stron umową – jest elementem procesu składania zamówienia.
 4. Każdorazowo dane zawarte w podsumowaniu zamówienia są dodatkowo weryfikowane przez Sprzedawcę (jego personel). Po weryfikacji Kupujący otrzymuje odrębną informację – dokument zat. Rezerwacja odbiorcy. Rezerwacja odbiorcy zawiera ostateczne informacje co do rodzaju Towaru, ceny, sposobu transportu, daty wysyłki i inne mające znaczenie dla zawieranej Umowy.
 5. Kupujący zobowiązany jest do bezzwłocznego zapoznania się i wniesienia uwag lub akceptacji danych zawartych w Rezerwacji odbiorcy.
  1. W przypadku uwag do danych wskazanych w Rezerwacji odbiorcy – prosimy o bezzwłoczny kontakt celem ich omówienia i ustalenia dogodnego dla Państwa rozwiązania. Brak złożenia zastrzeżeń w terminie do 3 dni od daty otrzymania Rezerwacji odbiorcy będzie uważany za potwierdzenie prawidłowości zawartych tam danych.
  2. W przypadku akceptacji danych wskazanych w Rezerwacji Odbiorcy – dochodzi do związania Stron umową sprzedaży na warunkach wskazanych w Rezerwacji Odbiorcy, co oznacza również potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu. W przypadku negocjacji co do warunków transakcji – w tym odstępstw od niniejszego Regulaminu – prosimy by Państwa zastrzeżenia złożone zostały przed zaakceptowaniem Rezerwacji Odbiorcy.
  3. Po zaakceptowaniu Rezerwacji odbiorcy Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty za Towar – wedle ustaleń co do formy płatności.
 6. Do momentu potwierdzenia przez Kupującego i Sprzedawcę o jakim mowa powyżej, Strony nie są związane umową. Kupujący oraz Sprzedający mogą w dowolnym momencie wycofać się z transakcji, co nie będzie wiązało się z żadnymi konsekwencjami, w szczególności Kupujący nie będzie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek kwot, a w przypadku wyboru w Sklepie internetowym opcji płatności błyskawicznych oraz wcześniejszego uiszczenia płatności – wpłacone środki zostaną Kupującemu zwrócone w całości.
 7. Płatność możliwa jest wyłącznie w formie bezgotówkowej.
 8. Na wszystkie zamówione towary wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. W tym miejscu wskazujemy, iż w przypadku udokumentowania pierwotnego zakupu paragonem fiskalnym, późniejsze wystawienie faktury VAT możliwe będzie wyłącznie w przypadku gdy paragon zawierać będzie numer NIP nabywcy. Faktura VAT wystawiana jest do paragonu w terminach określonych aktualnymi przepisami. Tym samym Klient pragnący zachować możliwość zwrócenia się o fakturę VAT w okresie późniejszym zobowiązany jest do poinformowania o tym Sprzedawcy oraz podania numeru NIP celem jego zawarcia na paragonie fiskalnym – przed wystawieniem paragonu, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jeszcze przed akceptacją Rezerwacji odbiorcy.
 9. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną o jakiej mowa w art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, co jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania faktury w postaci tradycyjnej (papierowej). Klient może cofnąć taką zgodę w dowolnej  chwili – informując o tym Sprzedawcę elektronicznie lub pisemnie.
 10. Faktury korygujące przesyłane będą droga elektroniczną – z wyłączeniem przypadków złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt. powyżej. W przypadku wystawienia korekt faktur Vat, Kupujący zobowiązany jest do bezzwłocznego potwierdzenia ich otrzymania oraz podjęcia innych działań wynikających z przepisów prawa i/lub prawideł obrotu celem zapewnienia by dokument o jakim mowa powyżej został prawidłowo zaksięgowany i ujęty w dokumentacji rachunkowej Kupującego i Sprzedającego. Sprzedający może wstrzymać się z wypłatą / zwrotem na rzecz Kupującego kwot do czasu zapewnienia należytego obiegu dokumentacji rachunkowej.
 11. Brak terminowej płatności może rodzić dla Kupującego negatywne konsekwencje wynikające z przepisów prawa – zależne od sposobu płatności i dostawy. M.in. w przypadku płatności przed wysyłką Towaru – brakiem wysyłki Towaru w ustalonym terminie, obciążeniem odsetkami i innymi wynikającymi z przepisów prawa. W przypadku płatności za pobraniem – zwrotem Towaru, obciążeniem dodatkowymi kosztami transportu (przesyłki), odsetkami i innymi.
 12. Dalsza realizacja zamówienia następuje wedle postanowień określonych poniżej -  w szczególności co do: terminów realizacji zamówienia, obowiązku zbadania sprzętu oraz harmonogramu płatności i warunków przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

    II. złożenie zamówienia z wyłączeniem Sklepu internetowego

 

 1. Kupujący może złożyć zamówienie również bez posługiwania się Sklepem internetowym – m.in. telefonicznie, mailowo, osobiście.
 2. Każdorazowo po złożeniu zamówienia, Kupujący – na podany przez siebie adres e-mail – otrzyma dokument zat. Rezerwacja odbiorcy.
 3. W dalszej kolejności stosuje się zapisy pkt. 4-12 powyżej (§ 3 pkt. I ppkt. 4-12).

§4

Korzystanie ze Sklepu internetowego

 1. Sklep internetowy umożliwia składanie zamówień.
 2. Założenie Konta przyspiesza i usprawnia korzystanie z opcji dostępnych w Sklepie – nie jest jednak wymagane dla złożenia Zamówienia i zakupu Towaru.
 3. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie stosownego formularza. Konieczne jest postępowanie zgodnie z procedurami i instrukcjami wyświetlanymi na Stronie. Niezbędne jest:
  1. wybranie Towaru i kliknięcie przycisku „Do koszyka” lub „Zamawiam”
  2. sprecyzowanie warunków płatności oraz dostawy Towaru poprzez wybranie jednej z dostępnych opcji
  3. wypełnienie formularza Zamówienia poprzez wprowadzenie koniecznych danych
  4. zalogowanie się do panelu użytkownika (opcja: zaloguj się) lub wybranie opcji „złóż zamówienie”
  5. dla Kupujących posiadających Konto po wprowadzeniu loginu i hasła należy kontynuować procedurę składania zamówienia wedle pojawiających się komunikatów
  6. w przypadku wyboru opcji składania zamówienia bez rejestracji nastąpi przekierowanie do podstrony, na której należy wprowadzić wszelkie wymagane dane
  7. potwierdzenie zapoznanie się z Regulaminem – warunkiem złożenia zamówienia jest zaznajomienie się i pełna akceptacja Regulaminu. W przypadku woli wprowadzenia ustaleń odmiennych od zawartych w Regulaminie – uzgodnienia takie winny zostać uczynione przed tym krokiem.
  8. potwierdzenie zgodność treści Zamówienia
  9. potwierdzenie zakupu wybierając opcję „Potwierdzam zakup”.
 4. Osoby korzystające ze Sklepu internetowego:
  1. zobowiązane są do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do podejmowania wyłącznie działań mieszczących się w ramach obowiązującego porządku prawnego oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego.
  2. podawania w procesie ewentualnej rejestracji oraz w procesie składania Zamówienia prawdziwych danych osobowych, podatkowych i adresowych
  3. nieprzekazywania treści zabronionych przez obowiązujące prawo m.in. treści propagujących przemoc lub nienawiść, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste innych osób, jak również inne prawa osób trzecich
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
  5. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych osób oraz dla Sprzedającego
  7. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

§5

 Zbadanie sprzętu

 1. Za moment wydania Sprzętu (a co za tym idzie przejścia ryzyka utraty lub uszkodzenia Towaru na Kupującego) uważa się:
  1. w przypadku odbioru osobistego przez Kupującego – moment przedstawienia Towaru do odbioru w miejscu umówionym, w braku odmiennych ustaleń opakowania i załadunku Towaru dokonuje Kupujący
  2. w przypadku dostawy Sprzętu realizowanej transportem własnym Spółki – moment wydania Sprzętu w miejscu uzgodnionym z Kupującym; załadunku Towaru, transportu i rozładunku dokonują osoby wyznaczone przez Spółkę; rozładunek oznacza wypakowanie Towaru z pojazdu i ułożenie obok pojazdu, co definitywnie kończy łańcuch czynności podejmowanych przez Spółkę. Nie są dokonywane czynności takie jak wniesienie Towaru, wprowadzenie lub wniesienie do hali, magazynu, pomieszczeń etc.
  3. w przypadku realizowania transportu przez podmioty trzecie np. firmy pocztowe, transportowe, etc. takie jak m.in. DHL, Raben, UPS, Poczta Polska itp. – odpowiedzialność Sprzedawcy kończy się z momentem wydania towaru przewoźnikowi; wszelkie czynności odbywają się na ryzyko Kupującego lub wspomnianego podmiotu trzeciego – wedle ustaleń pomiędzy wspomnianymi podmiotami;
  4. niezależnie od formy dostawy Kupujący zobligowany jest do jego odbioru w uzgodnionym czasie; w brak odbioru i/lub zwrot Sprzętu na adres nadawcy (Spółki lub innego podmiotu) Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów dodatkowych usług transportowych oraz ewentualnych kosztów magazynowania
 2. Przypominamy, iż każda przesyłka powinna być zbadana w obecności przewoźnika, następnie sprawdzić należy stan Towaru – w szczególności pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Działanie takie może pozwolić na znacznie sprawniejsze przeprowadzenie ewentualnego postępowania reklamacyjnego. W tym zakresie stosuje się przepisy prawa, w szczególności prawa przewozowego – o ile inaczej nie wynika z niniejszego Regulaminu lub nie zostało inaczej, jednoznacznie przez Strony ustalone.
 3. Obowiązkiem Kupującego jest zbadanie stanu Towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu. Usterki, uszkodzenia lub inne zastrzeżenia muszą zostać zgłoszone bezzwłocznie i ujęte w stosownym protokole przewidzianym przepisami prawa przewozowego lub innymi normami znajdującymi zastosowanie. Wszelkie uszkodzenia niezgłoszone bezzwłocznie po momencie wydania Sprzętu oraz niepotwierdzone w pisemnym protokole o którym mowa powyżej uważane będą za powstałe w okresie dysponowania przez Kupującego Sprzętem i powstałe z przyczyn od Spółki niezależnych. 
 4. Przypominamy o obowiązywaniu regulacji z zakresu odpowiedzialności przewoźników, procedur reklamacyjnych i krótkich terminów reakcji w tego rodzaju sprawach – co wynika wprost z obowiązujących regulacji prawnych (w tym ustawy prawo przewozowe). Konsekwencje działań Kupującego uniemożliwiające skuteczne dochodzenie ewentualnych roszczeń od firm przewozowych obciążają Kupującego.

§6

Realizacja zamówień, dostawy, czas, koszty

 1. Termin realizacji każdorazowo wskazywany będzie w Rezerwacji odbiorcy.
 2. Gdy Sprzedający wie o możliwości powstania opóźnienia w dostawie towaru Kupujący zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail.
 3. Terminy dostawy i/lub realizacji zamówienia oraz inne warunki sprzedaży mogą ulec zmianie, także po złożeniu przez Kupującego zamówienia towaru, w szczególności: na skutek siły wyższej, innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego, na skutek zmiany sytuacji rynkowej.
 4. W przypadku gdy złożone zamówienie (również przyjęte do realizacji) nie może zostać zrealizowane z przyczyn innych niż leżące po stronie Spółki – w szczególności w przypadku zaprzestania produkcji danego Sprzętu przez producenta, odmowy dostawy przez producenta w ustalonym terminie  lub modyfikacji parametrów Sprzętu w taki sposób, iż nie spełnia on oczekiwań Kupującego, Kupujący zostanie bezzwłocznie poinformowany o istniejących przeszkodach. W takim wypadku – w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji - Kupujący może zmienić zamówienie, a wpłacone kwoty zostaną zaliczone na poczet nowego zamówienia lub wycofać zamówienie – w takim wypadku uiszczone kwoty zostaną zwrócone Kupującemu. Milczenie Kupującego traktowane będzie jako wycofanie zamówienia, co skutkować będzie m.in. wystawieniem stosownych dokumentów rachunkowych oraz późniejszym zwrotem uiszczonych przez Kupującego kwot.

 

§7

Szczególne postanowienia dotyczące zakupu dokonywanego w ramach umów leasingu, kredytu, dzierżawy lub innych podobnych

 1. W przypadku zakupu dokonywanego w związku z zawartą umowa leasingu, kredytu, dzierżawy lub inną podobną umową zastosowanie znajdują regulacje zawarte w niniejszym Regulaminie z zastrzeżeniem poniższych postanowień:
  1. w zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje możliwość odstąpienia od Umowy przez Kupującego lub leasingobiorcę, kredytobiorcę, etc. – w szczególności dotyczy to przypadków gdy dojdzie do rozwiązania, odstąpienia lub uznania za niebyłą (lub innych podobnych zdarzeń ) umowy zawartej przez podmiot finansujący z osobami trzecimi – w zakresie w jakim prawo do takiego odstąpienia nie wynika z przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego
  2. za odrębnie wyrażoną zgodą – po uprzednim złożeniu stosownego wniosku przez leasingobiorcę, kredytobiorcę etc. w formie pisemnej (forma zastrzeżona pod rygorem nieważności) Strony mogą ustalić, iż umowa sprzedaży zostanie rozwiązana – każdorazowo wymagana jest jednoznaczna zgoda Spółki wyrażona dla każdego z nabywanych Towarów indywidualnie. O ile odmiennie nie ustalono w takim przypadku leasingobiorca, kredytobiorca, etc. zobowiązany jest do zapłaty opłaty w wysokości 15 % wartości brutto nabywanego Towaru oraz kosztów związanych z transportem / przesyłką Towarów w terminie do 14 dni od daty wyrażenia zgody przez Spółkę. Ewentualne rozwiązanie umowy sprzedaży skuteczne jest z momentem terminowej zapłaty kwot o których mowa powyżej. W przypadku braku terminowego uregulowania należności umowa sprzedaży nie ulega rozwiązaniu, a kupujący zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny Towaru oraz jego terminowego odbioru. Niezależnie od powyższych każdorazowo na leasingobiorcy, kredytobiorcy etc. spoczywa obowiązek uzyskania stosownych zgód podmiotu finansującego.
 2. Zapisów powyższych nie stosuje się do przypadków gdy leasing lub inna forma finansowania zewnętrznego procedowana jest za pośrednictwem Sprzedającego.

 

§8

Ogólne regulacje z zakresu odpowiedzialności Spółki

 

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich jest wyłączona w największym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo - w tym: w przypadkach gdy nie stoi to w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami całkowicie wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz zgodności towaru z umową.
 2. Do Kupujących nie będących Konsumentami i Przedsiębiorcami Indywidualnymi nie stosuje się przepisów ustawy o prawach konsumenta, w szczególności nie przysługuje im prawo do odstąpienia od umowy oraz nie przysługują roszczenia związane z niezgodnością towaru z umową. Przypominamy, iż sprzedaż na rzecz ww. podmiotów możliwa jest wyłącznie za wyraźną zgodą Spółki, wyrażoną przed związaniem się przez Strony umową.
 3. Spółka nie odpowiada w szczególności za szkody spowodowane:
  1. nieodpowiednią lub niefachową eksploatacją Sprzętu
  2. jego nieprawidłowym montażem lub uruchomieniem
  3. normalnym zużyciem
  4. nieprawidłowym lub niedbałym użytkowaniem
  5. Spółka nie odpowiada za następstwa przeróbek, modyfikacji, zmian Towaru podjętych bez zgody Spółki
  6. prace naprawcze
 4. Wyłączenie określone w pkt. 3 nie obejmuje przypadków gdy: montaż, uruchomienie, naprawy, przeróbki dokonywane były przez osoby wykonujące zadania na rzecz Spółki lub przez Spółkę wskazane lub wykonujące zadania na rzecz podmiotu udzielającego ochrony gwarancyjnej – wyłącznie w zakresie prac przeprowadzanych przez te osoby.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za braki funkcjonalne towaru, wynikające ze złego doboru urządzeń lub z niewłaściwego zaprojektowania systemu i/lub instalacji przez Kupującego, który to przed dokonaniem zakupu winien dokładnie zapoznać się i zweryfikować czy funkcjonalności Towaru odpowiadają jego potrzebom.
 6. Odpowiedzialność Spółki jest ograniczona do szkody rzeczywistej i nie obejmuje utraconych korzyści, a dodatkowo ograniczona jest do wartości zamówienia netto.
 7. Spółka nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców, przewoźników, firm transportowych etc.
 8. Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary.
 9. Powyższy zapis nie wpływa (w szczególności nie wyklucza) obowiązywania gwarancji ewentualnie udzielonej przez producenta Towaru.

 

§9

Reklamacje

 

 1. Wszelkie roszczenia, uwagi, reklamacje i inne podobne mogą być składane:
  1. w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres info@gastropromocje.pl
  2. w formie pisemnej - pismo należy nadać na adres KCC sp. z o.o., Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa
  3. zgłoszenia dokonane w innej formie nie są skuteczne
 2. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w terminie do 14 dni od daty jej zgłoszenia.
 3. Ewentualne zgłoszenia muszą zawierać co najmniej:
  1. nr zamówienia
  2. dane Kupującego
  3. opis Towaru którego dotyczy reklamacja
  4. szczegółowy opis reklamacji, w miarę możliwości wraz z dokumentacja fotograficzną, filmową etc.
  5. miejsce gdzie znajduje się reklamowany Towar
  6. zwrotne dane kontaktowe
 4. W przypadku konieczności dokonania napraw, wymiany sprzętu, pozyskania części zamiennych, innych czynności warsztatowych etc. okres naprawy / działania może wynieść do 90 dni, przy czym może ulec wydłużeniu w przypadku gdy będzie to spowodowane oczekiwaniem na części zamienne, decyzję producenta i inne, podobne.

 

§10

Ewentualne wykonywanie usług (montaż, regulacja)

 1. W przypadku zakupu Sprzętu istnieje możliwość wykonania przez osoby wykonujące działania na rzecz Spółki usług z zakresu montażu i pierwszego uruchomienia Sprzętu jak również z zakresu przeszkolenia co do zasad eksploatacji, wykorzystania i konserwacji Sprzętu.
 2. Powyższe usługi świadczone są za odrębnym wynagrodzeniem, na podstawie odrębnych i jednoznacznych ustaleń Stron, na warunkach tam uzgodnionych, ustalenia muszą być potwierdzone pisemnie lub mailowo.

 

 

§11

Poradnictwo

 

 1. Pracownicy oraz osoby wykonujące zadania na rzecz Spółki udzielają informacji co do cech Sprzętu znajdującego się w ofercie Spółki – na wyraźne życzenie Kupującego.
 2. Udzielane informacje mają charakter stricte odnoszący się do aspektów ofertowych i handlowych danego Towaru i nie mogą być traktowane jako świadczenie usługi poradnictwa dla Kupującego lub zapewnienie co do cech lub właściwości Towaru (z wyłączeniami prawem przewidzianymi) – decyzja co do wyboru Sprzętu pozostaje suwerenną decyzją Kupującego i ponosi On pełną odpowiedzialność za wybór Sprzętu.

 

 

§12

Informacje dodatkowe, postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 2. Sklep Internetowy nie stanowi internetowej platformy handlowej w rozumieniu art. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje wobec wszystkich transakcji z wyłączeniem przypadków gdy Strony dokonały jednoznacznie odrębnych ustaleń – z zachowaniem formy pisemnej lub mailowej.
 4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na Stronie internetowej – na żądanie może być ona przesłana w formie elektronicznej na wskazany przez wnioskującego adres poczty elektronicznej lub w formie wydruku papierowego na wskazany przez wnioskującego adres – Spółka zastrzega sobie obciążenie Kupującego kosztami przesyłki w szczególnych przypadkach.
 5. Zmiany Regulaminu odbywają się poprzez modyfikację treści umieszczonej na Stronie internetowej.
 6. Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu w przypadkach prawem przewidzianych w szczególności: zaistnienia siły wyższej oraz zmiany przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu.
 7. Wszelkie ewentualne spory Strony starać będą się rozwiązać na drodze polubownej – zapis ten nie stanowi zapisu na sąd polubowny, a wniesienie powództwa nie musi być poprzedzone podjęciem rokowań, mediacji, negocjacji etc.
 8. Sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikłych z relacji Stron jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.
 9. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralna część.
 10. Wskazujemy, iż informacje dot. przetwarzania danych osobowych osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą jako przedsiębiorcy) podane zostały w odrębnych dokumentach dostępnych na Stronie internetowej.

 

 

 

załączniki:

 1. informacja cookies

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do:

Regulaminu sprzedażowego spółki Krajowe Centrum Certyfikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Informacja Cookies

 

 1. Sklep Internetowy dla prawidłowego funkcjonowania pozyskuje za pośrednictwem działania systemów elektronicznych w tym za pośrednictwem działań zautomatyzowanych informacje o użytkownikach Sklepu Internetowego oraz Ich działaniach poprzez następujące działania:
  1. analizę informacji dobrowolnie wprowadzanych przez Kontrahentów.
  2. zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. gromadzenie logów serwera
 2. Sklep Internetowy zbiera informacje podane dobrowolnie przez Kontrahenta – np. nazwa Kontrahenta, adres dostawy, ilość i rodzaj zamówionego Towaru
 3. zapisaniu mogą podlegać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 4. podane przez Kontrahenta informacje przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz związanej z tym płatności (m.in. operatorzy płatności, firmy kurierskie, wystawienie faktury Vat). Podane informacje nie są wykorzystywane w celach marketingowych i promocyjnych
 5. Sklep Internetowy korzysta z plików cookies.
 6. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 7. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Kontrahenta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu Internetowego.
 8. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach: poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu
  1. konfiguracji serwisu
  2. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu
  3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik
  4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści
  5. uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
  6. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiającej w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  7. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora
  8. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 9. tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Kontrahenci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 10. nawiązywanie i utrzymanie sesji Kontrahenta  (po zalogowaniu), dzięki której Kontrahent nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 11. dopasowania zawartości strony internetowej do preferencji Kontrahenta, przede wszystkim celem określenia urządzenia na którym wyświetlane są informacje oraz dopasowania wyświetlanych informacji do tego urządzenia
 12. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 13. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kontrahenta do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu Internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Kontrahenta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Kontrahenta. Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Kontrahenta
 14. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Kontrahenta. Kontrahenci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Kontrahent ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia – może to prowadzić do ograniczenia dostępnych funkcjonalności.
 15. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Kontrahenta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu Internetowego reklamodawców oraz partnerów.
 17. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 18. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Kontrahent korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 19. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.
 20. Informacje o niektórych zachowaniach Kontrahentów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 21. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Kontrahenta (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce Kontrahenta,
  7. Informacje o adresie IP.
 22. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 23. dane podane przez Kontrahenta nie są udostępniane podmiotom trzecim (poza sytuacjami opisanych powyżej) z wyłączeniem sytuacji gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa (np. na żądanie uprawnionych organów Policji, Prokuratury etc.)
 24. Jeśli Kontrahent nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Kontrahenta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl