Regulamin

Regulamin

 

Regulamin sprzedażowy spółki Krajowe Centrum Certyfikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Definicje:

 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument,
 2. Strony– Sprzedawca oraz Kupujący
 3. Sprzedawca, Sprzedający lub Spółka- spółka pod firmą Krajowe Centrum Certyfikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000886855, nr NIP 5252853710, nr REGON 388338149, z siedzibą Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, kapitał zakładowy 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) – pokryty w pełni
 4. Kupujący - podmiot, który korzysta z funkcjonalności Strony, Sklepu lub zawarł Umowę Sprzedaży; osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego; Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży dla osób poniżej 18 roku życia.
 5. Sprzęt lub Towar – towary i urządzenia przeznaczone dla zastosowań profesjonalnych w branży gastronomicznej, oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego (pojęcie to na gruncie Regulaminu obejmuje również akcesoria i komponenty, dostarczane kupującemu wraz z towarem).
 6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (jak w art. 22.1 kodeksu cywilnego wskazano)
 7. Przedsiębiorca indywidualny – osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej
 8. Strona internetowej– www.gastropromocje.pl
 9. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.gastropromocje.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może uzyskać informacje o Towarze oraz kupić Towar od Sprzedającego, jak również zamieszczać Treści na zasadach określonych w Regulaminie;
 10. Login - adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;
 11. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Kupujący dokonuje wyboru Towaru w celu złożenia Zamówienia;
 12. Konto - zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczących danego Kupującego oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży lub zamieszczać Treści;
 13. Zamówienie - deklaracja woli zakupu Towaru uzewnętrzniona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Sprzedającemu identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Towar.
 14. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego, w szczególności: powodzie, pożary, ulewne deszcze, nawałnice, strajki, lockdown, epidemie, pandemie i inne podobne.

 

Preambuła

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Kupującego ze Sklepu Internetowego.
 2. Poniższe zapisy znajdują również zastosowanie do wszystkich przypadków sprzedaży Towarów przez Sprzedającego na rzecz podmiotów trzecich dokonywanych w ramach prowadzonej przez Sprzedającego działalności gospodarczej.
 3. Regulamin stanowi kompleksową regulację działalności Sprzedającego prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej www.gastropromocje.pl oraz w drodze sprzedaży na odległość – postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się, z wyłączeniem przypadków gdy stosowanie poszczególnych postanowień zostało wyraźnie wyłączone. Postanowienia Regulaminu obowiązują w każdym przypadku gdy Strony nie dokonały innych ustaleń. Każda zmiana i każde odstępstwo od stosowania niniejszych regulacji wymaga jednoznacznej zgody Sprzedawcy oraz Kupującego wyrażonej w formie pisemnej lub w formie przesłanej wiadomości e-mail. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż nie doszło do wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na zmianę lub odstępstwo od niniejszych postanowień.
 4. Mając powyższe na uwadze zwracamy Państwa uwagę na możliwość zmian postanowień niniejszego Regulaminu – celem Sprzedawcy jest bowiem realizacja zamówień w sposób jak najdogodniejszy dla Kupujących. W tym zakresie Sprzedawca pozostaje w pełni otwarty na wszelkie dogodne dla Państwa modyfikacje, muszą one jednak zostać jednoznacznie uzgodnione.
 5. Zwracamy uwagę, iż sytuacja prawna Kupujących będących Konsumentami, Przedsiębiorcami Indywidualnymi oraz podmiotów które nie zaliczają się do powyższych grup jest odmienna – stąd prosimy o szczegółowe zapoznanie się z zapisami Regulaminu, dodatkowo zapraszamy do kontaktu w przypadku pojawienia się wątpliwości.

 

1. Przedmiot i ustalenia wstępne

 1. Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży sprzętu gastronomicznego oraz innych towarów ze swej oferty handlowej przeznaczonych co do zasady do zastosowań profesjonalnych.
 2. Sprzedaż prowadzona jest na terytorium Polski. Sprzedaż poza terytorium Polski oraz dla podmiotów zarejestrowanych poza terytorium Polski wymaga jednoznacznej zgody Spółki.
 3. Kupujący może być reprezentowany przez osoby dokonujące w jego imieniu zamówienia i/lub w jego imieniu odbioru zamówionego Towaru. Działanie takie opiera się na stosownym upoważnieniu (w tym wynikającym z przepisów prawa, w szczególności art. 97 kodeksu cywilnego), o którego przesłanie Spółka może się zwrócić.
 4. Sklep internetowy prowadzony jest za pośrednictwem Strony internetowej www.gastropromocje.pl.
 5. Właścicielem Sklepu internetowego jest Spółka. 
 6. Wszystkie oferowane do sprzedaży Towary są fabrycznie nowe, za wyjątkiem Towarów wyraźnie oznaczonych jako używane, powystawowe lub inne.
 7. Wszystkie informacje o produktach i ich dane techniczne pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów/importerów. Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów.
 8. Sklep Internetowy umożliwia zdalną prezentację Produktów i ich cen oraz zawiera zaproszenie Kupujących do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Towarów. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Operatora sklepu lub Sprzedającego wobec Kupujących będących Konsumentami za błędne oznaczenie specyfikacji technicznej, marki i modelu danego Towaru.
 9. Ceny w Sklepie internetowym są cenami obejmującymi wyłącznie cenę za Towar. Nie obejmują montażu, wniesienia, szkolenia w zakresie obsługi oraz transportu.
 10. Przewidywany termin wysyłki Towaru jest terminem orientacyjnym. Sprzedawca dokona jego potwierdzenia w trakcie czynności procedury związanej z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą. Informujemy, iż faktyczny moment wysyłki i dostawy Towaru zależy od wielu czynników – w tym pozostających poza zakresem oddziaływania Sprzedawcy (m.in. działania firm przewozowych, wystąpienie klęsk żywiołowych, etc.) i może ulec zmianie.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek w opisach towarów oraz zdjęć.

 

2. Uwarunkowania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędną są: urządzenie z dostępem do Internetu, aktywne konto pocztowe e-mail, włączona obsługa plików cookies
 2. Ponad powyższe konieczne jest korzystanie przez Kupującego z jednej z dostępnych na rynku przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer (w najnowszych wersjach obejmujących bieżące aktualizacje), korzystanie z innej przeglądarki internetowej może, ale nie musi skutkować nieprawidłowym funkcjonowaniem Strony Internetowej i Sklepu, a w konsekwencji brakiem możliwości złożenia zamówienia lub brakiem możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego.

 

3. Złożenie zamówienia oraz jego realizacja

Złożenie zamówienia oraz przebieg jego realizacji zależny od formy w jakiej Kupujący dokonuje złożenia zamówienia – szczegółowy opis w tym zakresie wskazany został poniżej.

 1. złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego

 

 1. Złożenie zamówienia możliwe jest za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Celem złożenia zamówienia Kupujący korzysta z funkcjonalności Sklepu dostępnego na Stronie internetowej – postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez system elektroniczny Sklepu (w szczególności dokonując wyboru Towaru, jego ilości oraz wprowadzając dane potrzebne dla wybranej formy płatności, transportu, podatkowo-rozrachunkowe, etc.).
 3. Po wypełnieniu formularzy elektronicznych w portalu Sklepu Kupujący otrzymuje generowaną automatycznie wiadomość zawierającą podsumowanie zamówienia – zawierającą m.in. wskazanie Towaru, ceny, prognozowanego terminu wysyłki Towaru, rodzaju transportu. Podsumowanie zamówienia nie stanowi o związaniu Stron umową – jest elementem procesu składania zamówienia.
 4. Każdorazowo dane zawarte w podsumowaniu zamówienia są dodatkowo weryfikowane przez Sprzedawcę (jego personel). Po weryfikacji Kupujący otrzymuje odrębną informację – dokument zat. Rezerwacja odbiorcy. Rezerwacja odbiorcy zawiera ostateczne informacje co do rodzaju Towaru, ceny, sposobu transportu, daty wysyłki i inne mające znaczenie dla zawieranej Umowy.
 5. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się i wniesienia uwag lub akceptacji danych zawartych w Rezerwacji odbiorcy.
  1. W przypadku uwag do danych wskazanych w Rezerwacji odbiorcy – prosimy o kontakt celem ich omówienia i ustalenia dogodnego dla Państwa rozwiązania.
  2. W przypadku akceptacji danych wskazanych w Rezerwacji Odbiorcy – dochodzi do związania Stron umową sprzedaży na warunkach wskazanych w Rezerwacji Odbiorcy, co oznacza również potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu. W przypadku negocjacji co do warunków transakcji – w tym odstępstw od niniejszego Regulaminu – prosimy by Państwa zastrzeżenia złożone zostały przed zaakceptowaniem Rezerwacji Odbiorcy.
  3. Po zaakceptowaniu Rezerwacji odbiorcy Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty za Towar – wedle ustaleń co do formy płatności.
 6. Do momentu potwierdzenia przez Kupującego i Sprzedawcę o jakim mowa powyżej, Strony nie są związane umową. Kupujący może w dowolnym momencie wycofać się z transakcji, co nie będzie wiązało się z żadnymi konsekwencjami, w szczególności Kupujący nie będzie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek kwot, a w przypadku wyboru w Sklepie internetowym opcji płatności błyskawicznych oraz wcześniejszego uiszczenia płatności – wpłacone środki zostaną Kupującemu zwrócone w całości.
 7. Płatność możliwa jest wyłącznie w formie bezgotówkowej.
 8. Na wszystkie zamówione towary wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. W tym miejscu wskazujemy, iż w przypadku udokumentowania pierwotnego zakupu paragonem fiskalnym, późniejsze wystawienie faktury VAT możliwe będzie wyłącznie w przypadku gdy paragon zawierać będzie numer NIP nabywcy. Faktura VAT wystawiana jest do paragonu w terminach określonych aktualnymi przepisami. Tym samym Klient pragnący zachować możliwość zwrócenia się o fakturę VAT w okresie późniejszym zobowiązany jest do poinformowania o tym Sprzedawcy oraz podania numeru NIP celem jego zawarcia na paragonie fiskalnym – przed wystawieniem paragonu.
 9. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną o jakiej mowa w art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, co jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania faktury w postaci tradycyjnej (papierowej). Klient może cofnąć taką zgodę w dowolnej  chwili – informując o tym Sprzedawcę elektronicznie lub pisemnie.
 10. Faktury korygujące przesyłane będą droga elektroniczną – z wyłączeniem przypadków złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt. powyżej.
 11. Brak terminowej płatności może rodzić dla Kupującego negatywne konsekwencje wynikające z przepisów prawa – zależne od sposobu płatności i dostawy. M.in. w przypadku płatności przed wysyłką Towaru – brakiem wysyłki Towaru w ustalonym terminie, obciążeniem odsetkami i innymi wynikającymi z przepisów prawa. W przypadku płatności za pobraniem – zwrotem Towaru, obciążeniem dodatkowymi kosztami transportu (przesyłki), odsetkami i innymi.
 12. Dalsza realizacja zamówienia następuje wedle postanowień określonych poniżej -  w szczególności co do: terminów realizacji zamówienia, obowiązku zbadania sprzętu oraz harmonogramu płatności i warunków przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

 1. złożenie zamówienia z wyłączeniem Sklepu internetowego
 1. Kupujący może złożyć zamówienie również bez posługiwania się Sklepem internetowym – m.in. telefonicznie, mailowo, osobiście.
 2. Każdorazowo po złożeniu zamówienia, Kupujący – na podany przez siebie adres e-mail – otrzyma dokument zat. Rezerwacja odbiorcy.
 3. W dalszej kolejności stosuje się zapisy pkt. 4-12 powyżej (§ 3 pkt. I ppkt. 4-12).

 

4. Korzystanie ze Sklepu internetowego

 1. Sklep internetowy umożliwia składanie zamówień.
 2. Założenie Konta przyspiesza i usprawnia korzystanie z opcji dostępnych w Sklepie – nie jest jednak wymagane dla złożenia Zamówienia i zakupu Towaru.
 3. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie stosownego formularza. Konieczne jest postępowanie zgodnie z procedurami i instrukcjami wyświetlanymi na Stronie. Niezbędne jest:
  1. wybranie Towaru i kliknięcie przycisku „Do koszyka” lub „Zamawiam”
  2. sprecyzowanie warunków płatności oraz dostawy Towaru poprzez wybranie jednej z dostępnych opcji
  3. wypełnienie formularza Zamówienia poprzez wprowadzenie koniecznych danych
  4. zalogowanie się do panelu użytkownika (opcja: zaloguj się) lub wybranie opcji „złóż zamówienie”
  5. dla Kupujących posiadających Konto po wprowadzeniu loginu i hasła należy kontynuować procedurę składania zamówienia wedle pojawiających się komunikatów
  6. w przypadku wyboru opcji składania zamówienia bez rejestracji nastąpi przekierowanie do podstrony, na której należy wprowadzić wszelkie wymagane dane
  7. potwierdzenie zapoznanie się z Regulaminem – warunkiem złożenia zamówienia jest zaznajomienie się i pełna akceptacja Regulaminu. W przypadku woli wprowadzenia ustaleń odmiennych od zawartych w Regulaminie – uzgodnienia takie winny zostać uczynione przed tym krokiem.
  8. potwierdzenie zgodność treści Zamówienia
  9. potwierdzenie zakupu wybierając opcję „Potwierdzam zakup”.
 4. Osoby korzystające ze Sklepu internetowego:
  1. zobowiązane są do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do podejmowania wyłącznie działań mieszczących się w ramach obowiązującego porządku prawnego oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego.
  2. podawania w procesie ewentualnej rejestracji oraz w procesie składania Zamówienia prawdziwych danych osobowych, podatkowych i adresowych
  3. nieprzekazywania treści zabronionych przez obowiązujące prawo m.in. treści propagujących przemoc lub nienawiść, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste innych osób, jak również inne prawa osób trzecich
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
  5. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych osób oraz dla Sprzedającego
  7. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 

5.  Zbadanie sprzętu

 1. Za moment wydania Sprzętu (a co za tym idzie przejścia ryzyka utraty lub uszkodzenia Towaru na Kupującego) uważa się:
  1. w przypadku dostawy Sprzętu realizowanej transportem własnym Spółki – moment wydania Sprzętu w miejscu uzgodnionym z kupującym; załadunku Towaru, transportu i rozładunku dokonują osoby wyznaczone przez Spółkę; rozładunek oznacza wypakowanie Towaru z pojazdu i ułożenie obok pojazdu, co definitywnie kończy łańcuch czynności podejmowanych przez Spółkę. Nie są dokonywane czynności takie jak wniesienie Towaru, wprowadzenie do hali, magazynu, pomieszczeń etc.
  2. w przypadku realizowania transportu przez podmioty trzecie np. firmy pocztowe, transportowe, etc. takie jak m.in. DHL, Raben, UPS, Poczta Polska itp. – odpowiedzialność Sprzedawcy kończy się z momentem wydania towaru przewoźnikowi; wszelkie czynności odbywają się na ryzyko Kupującego lub wspomnianego podmiotu trzeciego – wedle ustaleń pomiędzy wspomnianymi podmiotami;
  3. w przypadku gdy Kupujący jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym – ryzyko i odpowiedzialność za Towar przechodzi na Kupującego na warunkach wynikających ze znajdujących zastosowanie przepisów;
  4. niezależnie od formy dostawy Kupujący zobligowany jest do jego odbioru w uzgodnionym czasie; braku odbioru i zwrotu Sprzętu na adres nadawcy (Spółki lub innego podmiotu) Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów dodatkowych usług transportowych oraz ewentualnych kosztów magazynowania
 2. Przypominamy, iż każda przesyłka powinna być zbadana w obecności przewoźnika, następnie sprawdzić należy stan Towaru – w szczególności pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Działanie takie może pozwolić na znacznie sprawniejsze przeprowadzenie ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
 3. W przypadku Kupujących nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami Indywidualnymi, ich obowiązkiem jest zbadanie stanu Towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu. Usterki, uszkodzenia lub inne zastrzeżenia muszą zostać zgłoszone bezzwłocznie i ujęte w stosownym protokole przewidzianym przepisami prawa przewozowego lub innymi normami znajdującymi zastosowanie. Wszelkie uszkodzenia niezgłoszone bezzwłocznie po momencie wydania Sprzętu oraz niepotwierdzone w pisemnym protokole o którym mowa powyżej uważane będą za powstałe w okresie dysponowania przez Kupującego Sprzętem i powstałe z przyczyn od Spółki niezależnych. Obowiązki Kupujących będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami Indywidualnymi regulują przepisy powszechnie obowiązujące.
 4. Konsekwencje działań Kupującego uniemożliwiające skuteczne dochodzenie ewentualnych roszczeń od firm przewozowych obciążają Kupującego.

 

6. Realizacja zamówień, dostawy, czas, koszty

 1. Termin realizacji każdorazowo wskazywany będzie w Rezerwacji odbiorcy.
 2. Gdy Sprzedający wie o możliwości powstania opóźnienia w dostawie towaru Kupujący zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail.
 3. Terminy dostawy i/lub realizacji zamówienia oraz inne warunki sprzedaży mogą ulec zmianie, także po złożeniu przez Kupującego zamówienia towaru, w szczególności: na skutek siły wyższej, innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego, na skutek zmiany sytuacji rynkowej.
 4. W przypadku gdy złożone zamówienie (również przyjęte do realizacji) nie może zostać zrealizowane z przyczyn innych niż leżące po stronie Spółki – w szczególności w przypadku zaprzestania produkcji danego Sprzętu przez producenta, odmowy dostawy przez producenta w ustalonym terminie  lub modyfikacji parametrów Sprzętu w taki sposób, iż nie spełnia on oczekiwań Kupującego, Kupujący zostanie bezzwłocznie poinformowany o istniejących przeszkodach. W takim wypadku – w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji - Kupujący może zmienić zamówienie, a wpłacone kwoty zostaną zaliczone na poczet nowego zamówienia lub wycofać zamówienie – w takim wypadku uiszczone kwoty zostaną zwrócone Kupującemu.

 

7. Ogólne regulacje z zakresu odpowiedzialności Spółki 

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich jest wyłączona w największym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo - w tym w przypadkach gdy nie stoi to w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami – wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz zgodności towaru z umową
 2. Spółka nie odpowiada w szczególności za szkody spowodowane:
  1. nieodpowiednią lub niefachową eksploatacją Sprzętu
  2. jego nieprawidłowym montażem lub uruchomieniem
  3. normalnym zużyciem
  4. nieprawidłowym lub niedbałym użytkowaniem
  5. Spółka nie odpowiada za następstwa przeróbek, modyfikacji, zmian Towaru podjętych bez zgody Spółki
  6. prace naprawcze
 3. Wyłączenie określone w pkt. 2 nie obejmuje przypadków gdy: montaż, uruchomienie, naprawy, przeróbki dokonywane były przez osoby wykonujące zadania na rzecz Spółki lub przez Spółkę wskazane lub wykonujące zadania na rzecz podmiotu udzielającego ochrony gwarancyjnej – wyłącznie w zakresie prac przeprowadzanych przez te osoby.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za braki funkcjonalne towaru, wynikające ze złego doboru urządzeń lub z niewłaściwego zaprojektowania systemu i/lub instalacji przez Kupującego, który to przed dokonaniem zakupu winien dokładnie zapoznać się i zweryfikować czy funkcjonalności Towaru odpowiadają jego potrzebom.

 

8. Reklamacje

 1. Wszelkie roszczenia, uwagi, reklamacje i inne podobne winny być składane za pośrednictwem poczty e-mail na adres info@gastropromocje.pl.
 1. W przypadku zgłoszenia w innej formie – Sprzedający prześle na adres e-mail wskazany przez zgłaszającego potwierdzenie w formie wiadomości e-mail, zaś zgłaszający zostanie poproszony o potwierdzenie okoliczności i rodzaju zgłoszenia.
 2. Kontakt zwrotny ze strony Sprzedającego następować będzie w formie e-mail, chyba że zgłaszający wskaże inną formę do kontaktu. W przypadku wyboru kontaktu telefonicznego, wszelkie ustalenia będą dodatkowo potwierdzane w formie wiadomości e-mail.
 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w terminie do 14 dni od daty jej zgłoszenia.

 

9. Gwarancja 

 1. Sprzedający nie udziela dodatkowej gwarancji na sprzedawane Towary – z wyłączeniem przypadku gdy o fakcie udzielenia gwarancji, Sprzyjający jednoznacznie poinformuje.
 2. Powyższy zapis nie wpływa (w szczególności nie wyklucza) obowiązywania gwarancji ewentualnie udzielonej przez producenta Towaru.
 3. Warunki i zasady gwarancji określane są odrębnie dla poszczególnych towarów. Informacje gwarancyjne dla poszczególnych towarów przekazywane są wraz z nimi – w tym zakresie możliwe jest odesłanie do strony internetowej Spółki lub podmiotu trzeciego, w szczególności producenta lub generalnego dystrybutora Sprzętu.
 4. Gdy Spółka udziela gwarancji na sprzęt, warunki i zasady ochrony gwarancyjnej określone zostaną na fakturze VAT lub w odrębnym dokumencie – z zastrzeżeniem modyfikacji ustalonych z Kupującym lub przekazanych wraz z przesłanym Towarem.

  

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa 

 1. Konsumentom oraz Przedsiębiorcom Indywidualnym (dalej zwani Uprawnionymi), którzy zawarli umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedającego przysługuje prawo odstąpienia – w terminie 14 dni - od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 35 ust 2 i 35 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez uprawnionego do skorzystania z prawa do odstąpienia lub inną wskazane przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik,
  2. w przypadku dostawy wielu towarów osobno – od objęcia w posiadanie ostatniego z towarów, jego partii lub części
  3. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy
 3. Uprawniony może odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może, ale nie musi być złożone na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu.
 4. Dla zachowania terminu 14 dni o jakim mowa powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia (np. nadanie listu poleconego, przesłanie e-maila).
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone poprzez przesłanie e-mailem na adres info@gastropromocje.pl
 1. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu, Sprzedający prześle Uprawnionemu potwierdzenie otrzymania przywołanego oświadczenia.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, umowę uważa się za niezawarta.
 3. Sprzedający – w terminie do 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy – zobowiązany jest zwrócić Uprawnionemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 4. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Uprawniony – chyba, że Uprawniony wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie spowoduje obciążenia dodatkowymi kosztami.
 5. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Uprawnionego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Uprawnionego, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Uprawnionego dowodu jego odesłania – w zależności co nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Uprawniony wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Uprawnionemu poniesionych dodatkowych kosztów.
 7. Uprawniony jest zobowiązany zwrócić Towar lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy chyba, że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem 14 dni.
 8. Upoważniony ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedający jednoznacznie zgodzi się je pokryć.
 9. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedającego a towar dostarczono Uprawnionemu do miejsca w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedający jest zobowiązany do odebrania Towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter Towaru nie można odesłać go w zwykły sposób pocztą.
 10. Uprawniony ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Uprawnionemu w odniesieniu do umów:
 1. oświadczenie usług, za które Uprawniony jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Uprawnionego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Uprawnionego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której Uprawniony wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Uprawniony żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Uprawnionemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
 8. oświadczenie usług, za które Uprawniony jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Uprawniony wyraźnie zażądał od sprzedającego, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Uprawnionego.
 1. W zakresie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa stosuje się stosowne regulacje prawne – w szczególności zapisu ustawy o prawach konsumenta (wobec Konsumentów oraz Przedsiębiorców Indywidualnych).

 

11. Zgodność towaru z umową 

 1. W razie braku zgodności towaru z umową Uprawnionemu (tj. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy Indywidualnemu) przysługują uprawnienia określone w niniejszym paragrafie.
 2. Zgodnie z zapisami ustawy o prawach konsumenta do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta (Uprawnionego), w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 i 2337).
 3. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Uprawnionemu, o którym Uprawniony powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedający zaakceptował.
 4. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Uprawniony może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedający wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Uprawnionego o zawarciu umowy;
  3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Uprawniony może rozsądnie oczekiwać;
  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedający udostępnił Uprawnionemu przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w pkt. 3 i 4 powyżej, jeżeli Uprawniony, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
  1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedającego lub na jego odpowiedzialność;
  2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Uprawnionego wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedającego lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 8. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Uprawniony może żądać jego naprawy lub wymiany.
 9. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Uprawniony żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Uprawniony żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Uprawnionego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 10. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Uprawnionego powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 11. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Uprawnionego o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Uprawnionego, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Uprawniony go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.
 12. Uprawniony udostępnia Sprzedającemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera od Uprawnionego towar na swój koszt.
 13. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedający demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 14. Uprawniony nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 15. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Uprawniony może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 9;
  2. Sprzedający nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 11-13;
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt. 9-14;
  5. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Uprawnionego.
 16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 17. Sprzedający zwraca Uprawnionemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Uprawnionego o obniżeniu ceny.
 18. Uprawniony nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 19. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Uprawniony może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Uprawnionego wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Uprawniony zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 20. W razie odstąpienia od umowy Uprawniony niezwłocznie zwraca towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Uprawnionemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 21. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uprawniony, chyba że Uprawniony wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 22. Uprawniony może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedającego obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e ustawy o prawach konsumenta.
 23. W zakresie odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu niezgodności towaru z umową stosuje się stosowne regulacje prawne – w szczególności zapisu ustawy o prawach konsumenta (wobec Konsumentów oraz Przedsiębiorców Indywidualnych).

 

12. Ewentualne wykonywanie usług (montaż, regulacja)

 1. W przypadku zakupu Sprzętu istnieje możliwość wykonania przez osoby wykonujące działania na rzecz Spółki usług z zakresu montażu i pierwszego uruchomienia Sprzętu jak również z zakresu przeszkolenia co do zasad eksploatacji, wykorzystania i konserwacji Sprzętu.
 2. Powyższe usługi świadczone są za odrębnym wynagrodzeniem, na podstawie odrębnych i jednoznacznych ustaleń Stron, na warunkach tam uzgodnionych, ustalenia muszą być potwierdzone pisemnie lub mailowo.

 

13. Poradnictwo 

 1. Pracownicy oraz osoby wykonujące zadania na rzecz Spółki udzielają informacji co do cech Sprzętu znajdującego się w ofercie Spółki – na wyraźne życzenie Kupującego.
 2. Udzielane informacje mają charakter stricte odnoszący się do aspektów ofertowych i handlowych danego Towaru i nie mogą być traktowane jako świadczenie usługi poradnictwa dla Kupującego lub zapewnienie co do cech lub właściwości Towaru (z wyłączeniami prawem przewidzianymi) – decyzja co do wyboru Sprzętu pozostaje suwerenną decyzją Kupującego i ponosi On pełną odpowiedzialność za wybór Sprzętu.

 

14. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Informujemy o istnieniu mechanizmów pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – pełna informacja w tym zakresie dostępna jest na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Dodatkowo wskazujemy, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL możliwe jest uzyskanie dostępu do polskojęzycznego serwisu internetowego prowadzonego pod auspicjami Komisji Europejskiej, a poświęconego internetowemu (pozasądowemu) rozstrzyganiu sporów. Stanowi ona interaktywne i wielojęzyczne narzędzie poświęcone rozstrzyganiu sporów, dedykowane w szczególności sytuacjom wynikającym z zawartej przez Internet umowy sprzedaży.
 3. Uprzejmie wskazujemy, iż Sprzedający nie wyraża blankietowej zgody na korzystanie w mechanizmów pozasądowego rozstrzygania sporów – w przypadku woli skorzystania z przywołanych mechanizmów, prosimy o kontakt, a ewentualna zgoda wymaga odrębnego i jednoznacznego potwierdzenia Sprzedającego.

 

15. Informacje dodatkowe, postanowienia końcowe 

 1. Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 2. Sklep Internetowy nie stanowi internetowej platformy handlowej w rozumieniu art. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje wobec wszystkich transakcji z wyłączeniem przypadków gdy Strony dokonały jednoznacznie odrębnych ustaleń – z zachowaniem formy pisemnej lub mailowej.
 4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na Stronie internetowej – na żądanie może być ona przesłana w formie elektronicznej na wskazany przez wnioskującego adres poczty elektronicznej lub w formie wydruku papierowego na wskazany przez wnioskującego adres – Spółka zastrzega sobie obciążenie Kupującego kosztami przesyłki w szczególnych przypadkach.
 5. Zmiany Regulaminu odbywają się poprzez modyfikację treści umieszczonej na Stronie internetowej.
 6. Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu w przypadkach prawem przewidzianych w szczególności: zaistnienia siły wyższej oraz zmiany przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu.
 7. Wszelkie ewentualne spory Strony starać będą się rozwiązać na drodze polubownej – zapis ten nie stanowi zapisu na sąd polubowny, a wniesienie powództwa nie musi być poprzedzone podjęciem rokowań, mediacji, negocjacji etc.
 8. Sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikłych z relacji Stron jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki – z wyłączeniem gdy inna właściwość wynika z przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego (w szczególności w przypadku gdy kupujący jest konsumentem).
 9. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może naruszać imperatywnych lub semi-imperatywnych norm prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu ze wskazanymi normami pierwszeństwo przyznać należy tym normom w szczególności w zakresie ochrony praw Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego.
 10. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralna część.
 11. Wskazujemy, iż informacje dot. przetwarzania danych osobowych osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą jako przedsiębiorcy) podane zostały w odrębnych dokumentach dostępnych na stronie www.gastropromocje.pl

 

16. Dane kontaktowe Sprzedającego 

 1. Nazwa: Krajowe Centrum Certyfikacji Spółka z o.o.
 2. Adres e-mail do kontaktu: info@gastropromocje.pl
 3. Nr telefonu do kontaktu: 791 004 907
 4. Powyższe dane adresowe stanowią dane do kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących funkcjonowania Sklepu, składanych Zamówień oraz zawieranych umów, w tym dla celów zgłoszenia ewentualnej reklamacji.

 

załączniki: 

 

Załącznik nr 1 do:

Regulaminu sprzedażowego spółki Krajowe Centrum Certyfikacji Spółka z o.o.

 

Informacja Cookies

 

 1. Sklep Internetowy dla prawidłowego funkcjonowania pozyskuje za pośrednictwem działania systemów elektronicznych w tym za pośrednictwem działań zautomatyzowanych informacje o użytkownikach Sklepu Internetowego oraz Ich działaniach poprzez następujące działania:
  1. analizę informacji dobrowolnie wprowadzanych przez Kontrahentów.
  2. zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. gromadzenie logów serwera
 2. Sklep Internetowy zbiera informacje podane dobrowolnie przez Kontrahenta – np. nazwa Kontrahenta, adres dostawy, ilość i rodzaj zamówionego Towaru
 3. zapisaniu mogą podlegać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 4. podane przez Kontrahenta informacje przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz związanej z tym płatności (m.in. operatorzy płatności, firmy kurierskie, wystawienie faktury Vat). Podane informacje nie są wykorzystywane w celach marketingowych i promocyjnych
 5. Sklep Internetowy korzysta z plików cookies.
 6. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 7. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Kontrahenta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu Internetowego.
 8. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach: poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu
  1. konfiguracji serwisu
  2. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu
  3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik
  4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści
  5. uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
  6. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiającej w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  7. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora
  8. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 9. tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Kontrahenci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 10. nawiązywanie i utrzymanie sesji Kontrahenta  (po zalogowaniu), dzięki której Kontrahent nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 11. dopasowania zawartości strony internetowej do preferencji Kontrahenta, przede wszystkim celem określenia urządzenia na którym wyświetlane są informacje oraz dopasowania wyświetlanych informacji do tego urządzenia
 12. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 13. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kontrahenta do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu Internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Kontrahenta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Kontrahenta. Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Kontrahenta
 14. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Kontrahenta. Kontrahenci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Kontrahent ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia – może to prowadzić do ograniczenia dostępnych funkcjonalności.
 15. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Kontrahenta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu Internetowego reklamodawców oraz partnerów.
 17. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 18. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Kontrahent korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 19. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.
 20. Informacje o niektórych zachowaniach Kontrahentów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 21. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Kontrahenta (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce Kontrahenta,
  7. Informacje o adresie IP.
 22. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 23. dane podane przez Kontrahenta nie są udostępniane podmiotom trzecim (poza sytuacjami opisanych powyżej) z wyłączeniem sytuacji gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa (np. na żądanie uprawnionych organów Policji, Prokuratury etc.)
 24. Jeśli Kontrahent nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Kontrahenta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 

 

Załącznik nr 2 do

Regulaminu sprzedażowego spółki Krajowe Centrum Certyfikacji Spółka z o.o.

wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Krajowe Centrum Certyfikacji Spółka z o.o.

Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

 

NIP 5252853710

REGON 388338149

 

 

Ja/My(*) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

 1. …………………………………………………
 2. …………………………………………………
 3. …………………………………………………

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko odstępującego/odstępujących

………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres odstępującego/odstępujących

………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

________________________

 

data, miejsce, podpis

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl