Producenci
Regulamin

Ilekroć w niniejszym dokumencie użyty jest jeden z poniższych terminów należy przez nie rozumieć:

 1. Spółka lub Sprzedawca - spółka Multi Gastro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia , Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000507801, nr NIP 6821769288, nr REGON 123106275, z siedzibą w Grzegorzowicach Wielkich nr 1A, kod pocztowy 32-095 , kapitał zakładowy 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – pokryty w pełni
 2. Kontrahent lub Kupujący – podmiot nabywający towary oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę
 3. Pracowniku – osoba wykonującą na rzecz Spółki zadania na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
 4. Sprzęt lub Towar – profesjonalny sprzęt dla przemysłu gastronomicznego oferowany przez Spółkę do sprzedaży
 5. Strony – oznacza Sprzedawcę oraz Kupującego
 6. Regulaminie – oznacza niniejszy dokument
 7. Stronie Internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową o adresie www.multigastro.pl
 8. Sklep Internetowy – należy przez to rozumieć serwis dostępny pod adresem www.multigastro.pl prowadzony przez Spółkę i dostępny na Stronie Internetowej za pośrednictwem którego Kontrahent może nabywać Towary
 9. Warunki handlowe – należy przez to rozumieć Warunki Handlowe zamieszczone na stronie internetowej www.multigastro.pl określające zasady współpracy pomiędzy Spółką i Kontrahentem w szczególności zasady zamawiania i nabywania Towaru oraz uiszczania płatności za Towar i jego dostarczania oraz montażu.
 10. Operatorze sklepu – należy przez to rozumieć Veneo Sp. z o.o. który to podmiot wykonuje działania o charakterze informatycznym w zakresie utrzymania i zarządzania Stroną Internetową oraz Sklepem Internetowym.
 11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia – informacja o wpłynięciu zamówienia nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji

preambuła

Niniejszy regulamin Sklepu Internetowego określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Kontrahentów ze sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.multigastro.pl. za pośrednictwem którego Spółka prowadzi sprzedaż Towarów.

Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Warunków Handlowych dostępnych na stronie www.multigastro.pl – postanowienia przywołanych Warunków Handlowych stosują się, z wyłączeniem przypadków gdy stosowanie poszczególnych postanowień zostało wyraźnie wyłączone.

 

Złożenie zamówienia oznacza przyjęcie niniejszego Regulaminu

oraz Warunków handlowych bez zastrzeżeń

 

postanowienia ogólne

 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży sprzętu gastronomicznego przeznaczonego do zastosowań profesjonalnych.
 2. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na rzecz przedsiębiorców wpisanych do stosownych rejestrów tj. Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odnośnych rejestrów w przypadku podmiotów zarejestrowanych/wpisanych poza terenem RP. Spółka zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Kupującego o przesłanie w formie elektronicznej wydruku, odpisu lub kopii elektronicznej informacji ze stosownego rejestru jak również zastrzega sobie prawo do potwierdzenia przekazanych danych poprzez zasięgniecie informacji w stosownych rejestrach.
 3. Za odrębnie i jednoznacznie wyrażoną zgodą możliwe jest zawarcie umowy z podmiotami (osobami) innymi niż wskazane powyżej.
 4. Niniejszy regulamin nie znajduje zastosowania dla przypadków gdy stroną czynności jest osoba posiadająca status konsumenta w rozumieniu obowiązujących przepisów.
 5. Sklep internetowy prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej www.multigastro.pl.
 6. Właścicielem sklepu internetowego jest Spółka. 
 7. Wszystkie oferowane do sprzedaży Towary są fabrycznie nowe, za wyjątkiem Towarów wyraźnie oznaczonych jako używane.
 8. Wszystkie informacje o produktach i ich dane techniczne pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów/importerów. Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów.
 9. Oferta sklepu internetowego www.multigastro.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułu 66 kodeksu cywilnego oraz artykułu 543 kodeksu cywilnego
 10. Podane ceny w sklepie są cenami obejmującymi wyłącznie cenę Towaru, nie obejmują w szczególności, acz niewyłącznie montażu urządzeń, ich wniesienia, przeszkolenia personelu z zakresu użytkowania urządzeń oraz transportu.
 11. Pomimo naszych starań aby wszystkie opisy były dokładne i rzetelne zastrzegamy sobie prawo do pomyłek w opisach towarów oraz zdjęć.
 12. Spółka zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze sklepu internetowego w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędną są:
 2. urządzenie z dostępem do sieci Internet
 3. aktywne konto pocztowe e-mail
 4. włączona obsługa plików cookies
 5. Ponad powyższe konieczne jest korzystanie przez Kontrahenta z jednej ze wskazanych poniżej przeglądarek internetowych
 6. Mozilla Firefox
 7. Google Chrome
 8. Internet Explorer
 9. ewentualne korzystanie przez Kontrahenta z innej przeglądarki internetowej może skutkować brakiem możliwości złożenia zamówienia lub ogólnie brakiem możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego.

złożenie zamówienia

 1. Złożenie zamówienia możliwe jest za pośrednictwem funkcjonalności elektronicznych oferowanych przez prowadzony Sklep Internetowy – za pośrednictwem strony internetowej www.multigastro.pl.
 2. Kontrahent może celem ułatwienia dokonywania transakcji w przyszłości zarejestrować konto użytkownika w Sklepie Internetowym. W tym celu należy wybrać opcję: „Zarejestruj się” na głównej stronie Sklepu Internetowego i postępować wedle podanych przez system instrukcji. 
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia co następuje poprzez postępowanie zgodnie z poleceniami i komunikatami jakie wyświetlane będą przez system elektroniczny – w tym celu Kupujący zobowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcjami i wedle procedury zamieszczonych na Stronie internetowej Sprzedawcy, w szczególności konieczne jest:
 4. wybranie Towaru będącego przedmiotem zamówienia i kliknięcie przycisku „Do koszyka” lub „Zamawiam”
 5. sprecyzowanie warunków płatności oraz dostawy Towaru poprzez wybranie jednej z dostępnych opcji
 6. wypełnienie formularza zamówienia poprzez wprowadzenie koniecznych danych
 7. zalogowanie się do panelu użytkownika (opcja: zaloguj się) lub wybranie opcji „złóż zamówienie”
 8. w przypadku wyboru opcji zamówienia przez zarejestrowanego Kontrahenta nastąpi przekierowanie do panelu logowania. Po wprowadzeniu loginu i hasła należy kontynuować procedurę składania zamówienia wedle pojawiających się komunikatów
 9. w przypadku wyboru opcji składania zamówienia bez rejestracji nastąpi przekierowanie do podstrony na której należy wprowadzić wszelkie wymagane dane
 10. potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem oraz Warunkami Handlowymi dostępnymi na Stronie Internetowej – warunkiem złożenia zamówienia jest zaznajomienie się i pełna akceptacja Regulamin i Warunków Handlowych
 11. potwierdzić zgodność zamówienia
 12. potwierdzić zakup poprzez wybranie opcji „Potwierdzam zakup”
 13. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej każdorazowo potwierdzane jest poprzez przesłanie na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenia złożenia zamówienia.
 14. Po otrzymaniu potwierdzenia o którym mowa powyżej Kupujący obowiązany jest do sprawdzenia zgodności przesłanych danych ze złożonym przez siebie zamówieniem. W przypadku istnienia rozbieżności przyjmuje się, iż realizacji podlega zamówienie wedle danych zawartych w potwierdzeniu złożenia zamówienia, z wyłączeniem przypadków gdy Kupujący dokona zgłoszenia istnienia rozbieżności i Strony dokonają nowych ustaleń – dla odstępstwa od ustaleń zawartych w potwierdzeniu zamówienia wymagana jest jednoznaczna zgoda Spółki.
 15. Dalsza realizacja zamówienia następuje wedle postanowień określonych poniżej oraz w kwestiach nieuregulowanych w Warunkach Handlowych - w szczególności co do terminów realizacji zamówienia, obowiązku zbadania sprzętu oraz harmonogramu płatności i warunków przyjęcia zamówienia do realizacji.

 obowiązki Kontrahenta

 1. Kontrahent zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do podejmowania wyłącznie działań mieszczących się w ramach obowiązującego porządku prawnego oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego.
 2. W szczególności Kontrahent zobowiązany jest do:
 3. podawania w procesie ewentualnej rejestracji oraz w procesie składania zamówienia prawdziwych danych osobowych, podatkowych i adresowych
 4. nieprzekazywania treści zabronionych przez obowiązujące prawo m.in. treści propagujących przemoc lub nienawiść, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste innych osób, jak również inne prawa osób trzecich
 5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
 6. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 7. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Spółki
 8. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

przyjęcie zamówienia do realizacji

 1. Na podstawie złożonego zamówienia na adres e-mail Kupującego przesłana zostanie faktura proforma. Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia wskazanej tam płatności w terminie do 7 dniu od daty przesłania wspominanego dokumentu, chyba że w treści dokumentu wskazano inny termin.
 2. Dokonanie płatności na podstawie przesłanej faktury proforma jest warunkiem koniecznym dla przyjęcia zamówienia do realizacji. Za dzień przyjęcia zamówienia do realizacji przyjmuje się dzień zaksięgowania wpłaty uiszczonej na podstawie przesłanej faktury proforma na rachunku bankowym Spółki lub dzień uiszczenia zapłaty w formie gotówkowej.
 3. Pkt 2 nie znajduje zastosowania w przypadku realizacji zamówień dla placówek budżetowych, dla których Spółka jednoznacznie wyrazi zgodę na wystawienie faktury VAT po zrealizowaniu zamówienia – w takim przypadku płatność następuje w terminie i na zasadach wskazanych na fakturze Vat.
 4. Brak wpłaty w terminie wskazanym na przesłanej Kupującemu fakturze proforma skutkuje brakiem przyjęcia zamówienia do realizacji, a samo zamówienie uważane jest za niezłożone.
 5. Po dokonaniu zapłaty całej kwoty objętej fakturą proforma przez Kupującego i zrealizowaniu zamówienia wystawiona zostaje faktura Vat obejmująca dokonaną wpłatę. W przypadku uiszczenia przez Kupującego płatności częściowej, Kupujący zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania na poczet których Towarów (usług) uiszczona została zapłata – w pozostałym zakresie zamówienie nie będzie uważane za przyjęte do realizacji. W przypadku braku złożenia przez Kupującego jednoznacznego oświadczenia o którym mowa w zdaniu powyżej całość zamówienia nie zostaje przyjęta do realizacji.
 6. Spółka zastrzega sobie pobranie zaliczki lub zadatku (wedle ustaleń Stron) na poczet przyszłej płatności – w takim wypadku przyjęcie zamówienia do realizacji następuje z dniem zaksięgowania należnej kwoty zaliczki lub zadatku na rachunku Spółki lub przyjęcia przez Spółkę wpłaty gotówkowej.
 7. Płatność możliwa jest w formie bezgotówkowej – przelewem na rachunek bankowy Spółki wskazany w dokumentach księgowych – bez ograniczeń co do wysokości wpłaty. Wskazana w niniejszym pkt. forma zapłaty jest formą preferowaną.
 8. Płatność możliwa jest również w formie gotówkowej (wyłącznie do wartości 10000 zł) w siedzibie przedsiębiorstwa prowadzonego przez Spółkę tj. przy ul. Kosocickiej 96 w Krakowie.
 9. Zamówienia realizowane są również po wyborze płatności za pobraniem lub z odroczonym terminem płatności , przy czym zastosowanie opisanych w niniejszym punkcie form płatności możliwe jest wyłącznie po jednoznacznym wyrażeniu zgody przez Spółkę

 zawarcie umowy

 1. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie przyjęcia przez Spółkę zamówienia do realizacji. Wszelkie wcześniejsze czynności tj. prowadzone negocjacje i rozmowy, złożenie zamówienia przez Kupującego oraz ewentualne przesłanie przez Spółkę potwierdzenia przyjęcia zamówienia nie stanowią zawarcia umowy a jedynie czynności ją poprzedzające.
 2. Dla jasności – dla zawarcia umowy konieczne jest uiszczenie przez Kupującego płatności zgodnie z postanowieniami Regulaminu i Warunków Handlowych.

 zbadanie sprzętu

 1. Wydanie Sprzętu następuje w chwili przedstawienia go do odbioru w siedzibie przedsiębiorstwa prowadzonego przez Spółkę.
 2. W przypadku realizacji dostawy Sprzętu transportem innym niż organizowanym przez Sprzedającego, Kupujący lub osoba przez Niego upoważniona zobowiązany jest do szczegółowego zbadania Sprzętu w siedzibie Sprzedającego w momencie jego wydania tj. przedstawienia do odbioru – zbadanie Sprzętu musi odbyć się przed przystąpieniem do czynności załadunkowych.
 3. Usterki, uszkodzenia lub inne zastrzeżenia muszą zostać zgłoszone bezzwłocznie i ujęte w protokole podpisanym przez Sprzedającego i Kupującego lub osoby upoważnione do działania w imieniu Stron.
 4. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne zgłoszone po momencie wydania Sprzętu uważane będą za powstałe w okresie dysponowania przez Kupującego Sprzętem i powstałe z przyczyn  od Spółki niezależnych. 
 5. W przypadku ujawnienia się wad Sprzętu których stwierdzenie nie było możliwe w chwili odbioru towaru mimo dołożenia najwyższej profesjonalnej staranności Kupujący zobowiązany jest do ich bezzwłocznego zgłoszenia w pierwszym możliwym momencie. Zgłoszenie wad następuje wedle procedury opisanej w dalszych postanowieniach Regulaminu.
 6. W przypadku wyboru dostarczenia Sprzętu transportem Spółki towar zostaje przedstawiony do wydania w miejscu wyznaczonym przez Kupującego. W takim przypadku odbioru Sprzętu, jego załadunku, transportu i rozładunku dokonują osoby wyznaczone przez Spółkę. W momencie rozładunku Sprzętu Kupujący lub osoby działające w Jego imieniu zobowiązane są do bezzwłocznego zbadania Sprzętu i ustalenia prawidłowości jego funkcjonowania. Rozładunek Sprzętu nie obejmuje w szczególności Jego instalacji, podłączenia, regulacji, pierwszego uruchomienia oraz wniesienia, a dokonywany jest poprzez umieszczenie Sprzętu w miejscu wskazanym przez Kupującego bezpiecznym, maksymalnie zbliżonym do miejsca w którym możliwe było zaparkowanie samochodu którym dokonywany jest transport. zapisy pkt. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
 7. W przypadku wyboru dostarczenia Sprzętu za pośrednictwem podmiotów trzecich, w tym operatorów pocztowych lub firm kurierskich odpowiedzialność Sprzedawcy kończy się z momentem wydania towaru pracownikowi tego podmiotu trzeciego. Załadunek towaru oraz jego transport i rozładunek odbywają się na ryzyko Kupującego lub wspomnianego podmiotu trzeciego – wedle ustaleń pomiędzy wspomnianymi podmiotami.

 realizacja zamówień, dostawy, czas, koszty

 1. Standardowy termin realizacji zamówienia to od 24 godzin  do 31 dni  od daty przyjęcia zamówienia do realizacji przy czym w przypadku braku innej informacji przyjmuje się, że termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni od daty przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Uzgodniony termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu – w tym zakresie wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona w zakresie najszerszym dopuszczalnym przez prawo.
 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane w momencie gdy Sprzęt gotowy jest do odbioru w siedzibie przedsiębiorstwa prowadzonego przez Spółkę lub w innym miejscu z którego ma odbyć się transport do Kupującego. Czas transportu Sprzętu do Kupującego nie jest wliczany do czasu realizacji zamówienia.
 4. w przypadku przygotowania i podstawienia  Sprzętu do odbioru w siedzibie przedsiębiorstwa prowadzonego przez Spółkę Kupujący zobligowany jest do odebrania Sprzętu w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o przygotowaniu Towaru. Brak odbiory Towaru we wskazanym terminie skutkować będzie naliczeniem opłaty za magazynowanie w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień. W przypadku przedstawienia Towaru do odbioru w miejscu innymi niż siedziba przedsiębiorstwa prowadzonego przez Spółkę Kupujący zobligowany wszelkich kosztów wynikłych z braku odbioru Towaru w umówionym terminie – w tym w szczególności kosztów przechowania i magazynowania Towaru.
 5. w przypadku uzgodnienia, iż zamawiany Sprzęt dostarczony zostanie transportem własnym Spółki lub przez podmiot trzeci Kupujący zobligowany jest do jego odbioru w uzgodnionym czasie tj. w momencie dostarczenia pod wskazany adres. W przypadku braku odbioru i zwrotu Sprzętu na adres nadawcy (Spółki lub innego podmiotu) Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów dodatkowych usług transportowych oraz ewentualnych kosztów magazynowania.
 6. W uzasadnionych przypadkach (m.in. Sprzęt nietypowy, wykonywany lub dostosowywany do potrzeb Kupującego) termin realizacji zamówienia może przekroczyć wskazany w pkt. 1 termin, zapis pkt 2 powyżej stosuje się .
 7. W przypadku uzyskania przez Sprzedającego wiedzy o możliwości powstania opóźnienia w dostawie towaru Kupujący zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail.
 8. Opóźnienie w realizacji dostawy nie może stanowić podstawy dla roszczeń Kupującego względem Sprzedającego. Dla jasności – Kupujący zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu opóźnienia dostawy względem Sprzedającego, w tym dochodzenia utraconych korzyści.
 9. Terminy dostawy i/lub realizacji zamówienia oraz inne warunki sprzedaży mogą ulec zmianie, także po złożeniu przez Kupującego zamówienia towaru i/lub usług, w szczególności na skutek siły wyższej i innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego, oraz na skutek zmiany sytuacji rynkowej i aktualnych warunków handlowych związanych między innymi ze stosunkami Sprzedającego z podmiotami współpracującymi w zakresie wykonywaniu przez Sprzedającego umów. O zmianie terminy dostawy i/lub realizacji zamówienie oraz innych warunków sprzedaży Kupujący zostanie bezzwłocznie poinformowany.
 10. W przypadku gdy złożone zamówienie (również przyjęte do realizacji) nie może zostać zrealizowane z przyczyn innych niż leżące po stronie Spółki – w szczególności w przypadku zaprzestania produkcji danego Sprzętu przez producenta, odmowy dostawy przez producenta w ustalonym terminie  lub modyfikacji parametrów Sprzętu w taki sposób, iż nie spełnia on oczekiwań Kupującego, Kupujący zostanie bezzwłocznie poinformowany o istniejących przeszkodach. W takim wypadku – w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji - Kupujący może zmienić zamówienie, a wpłacone kwoty zostaną zaliczone na poczet nowego zamówienia lub wycofać zamówienie – w takim wypadku uiszczone kwoty zostaną zwrócone Kupującemu.
 11. Spółka uprawniona jest do odstąpienia od realizacji zamówienia przyjętego do realizacji w terminie do 14-tu dni od daty przyjęcia do realizacji bez podania przyczyn – kwoty otrzymane zostaną zwrócone Kupującemu  

 zgłaszanie reklamacji, gwarancja, rękojmia, zwrot towaru

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w zakresie w jakim Sprzedawca o wadzie wiedział i jej istnienie podstępnie zataił przed Kupującym.
 2. Gwarancja na Sprzęt udzielana jest tylko w przypadkach gdy Spółka wyraźnie poinformuje Kupującego o udzieleniu wspomnianej ochrony.
 3. Warunki i zasady gwarancji określane są odrębnie dla poszczególnych towarów. Informacja o postanowieniach gwarancyjnych znajdujących zastosowanie względem poszczególnych towarów przekazywane są wraz z towarem – w tym zakresie możliwe jest odesłanie do strony internetowej podmiotu Spółki lub podmiotu trzeciego, w szczególności producenta lub generalnego dystrybutora Sprzętu.
 4. W przypadku udzielania gwarancji na sprzęt przez Spółkę warunki i zasady ochrony gwarancyjnej określone zostaną na fakturze Vat oraz w dokumencie zat. Warunki gwarancji dostępnym na Stronie internetowej – z zastrzeżeniem modyfikacji ustalonych z Kupującym lub przekazanych wraz z przesłanym Towarem.
 5. Ewentualne zgłoszenie reklamacji lub innego zastrzeżenia co do funkcjonowania Sprzętu następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Spółki i musi zawierać co najmniej: dane zgłaszającego, opis Sprzętu oraz jego numer seryjny, datę jego nabycia, datę powstania lub zauważenia przyczyn zgłoszenia zastrzeżenia, szczegółowy opis problemu oraz jasno sprecyzowanego żądanie Kupującego.

ogólne regulacje z zakresu odpowiedzialności Spółki

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich jest wyłączona w największym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
 2. Spółka nie odpowiada w szczególności za szkody spowodowane nieodpowiednią lub niefachową eksploatacją Sprzętu, jego nieprawidłowym montażem lub uruchomieniem przez Kupującego bądź osoby trzecie – z wyłączeniem przypadków gdy montaż i uruchomienie Sprzętu odbywało się przez osoby wskazane przez Sprzedającego - normalnym zużyciem, nieprawidłowym lub niedbałym użytkowaniem, a w szczególności Spółka nie odpowiada za następstwa niefachowych przeróbek, podjętych bez zgody Spółki lub prace naprawcze przeprowadzane przez osoby inne niż umocowane do takich działań przez Spółkę lub podmiot udzielający ochrony gwarancyjnej.
 3. Wyłączenie określone w pkt. 2 nie obejmuje przypadków gdy montaż, uruchomienie, naprawy lub przeróbki dokonywane były przez osoby wykonujące zadania na rzecz Spółki lub przez Spółkę wskazane lub wykonujące zadania na rzecz podmiotu udzielającego ochrony gwarancyjnej – wyłącznie w zakresie prac przeprowadzanych przez te osoby.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za braki funkcjonalne towaru, wynikające ze złego doboru urządzeń lub z niewłaściwego zaprojektowania systemu i/lub instalacji przez Kupującego, który to przed dokonaniem zakupu winien dokładnie zapoznać się i zweryfikować czy funkcjonalności Towaru odpowiadają jego potrzebom.

zwrot towaru nieużywanego

 1. zwrot Towaru możliwy jest wyłącznie za uprzednio wyrażoną przez Spółkę zgodą.
 2. w przypadku zwrotu Towaru pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10 % jeżeli co innego nie zostało uzgodnione.
 3. koszty przesłania zwracanego Towaru do Sprzedającego lub pod inny wskazany przez niego adres ponosi Kupujący.
 4. zwracany Towar winien być sprawny, kompletny i nieużywany, a także zapakowany w oryginalne opakowanie. Spółka zastrzega sobie zbadanie zwracanego Sprzętu po jego dostarczeniu pod umówiony adres, w przypadku zauważenia uszkodzeń, braków lub stwierdzenia, iż zwracany Towar był używany – Spółka zastrzega sobie odmowę przyjęcia zwrotu oraz odesłanie Sprzętu na adres Kupującego na jego koszt.

poradnictwo

 1. pracownicy oraz osoby wykonujące zadania na rzecz Spółki udzielają informacji co do cech Sprzętu znajdującego się w ofercie Spółki – na wyraźne życzenie Kupującego.
 2. Udzielane informacje mają charakter techniczny i nie mogą być traktowane jako świadczenie usługi poradnictwa dla Kupującego lub zapewnienie co do cech lub właściwości Towaru – decyzja co do wyboru Sprzętu pozostaje suwerenną decyzją Kupującego i ponosi On pełną odpowiedzialność za wybór Sprzętu.

ewentualne wykonywanie usług (montaż, regulacja)

 1. w przypadku zakupu Sprzętu istnieje możliwość wykonania przez osoby wykonujące działania na rzecz Spółki usług z zakresu montażu i pierwszego uruchomienia Sprzętu jak również z zakresu przeszkolenia co do zasad eksploatacji, wykorzystania i konserwacji Sprzętu.
 2. powyższe usługi świadczone są na podstawie odrębnych i jednoznacznych ustaleń Stron, na warunkach tam uzgodnionych, ustalenia musza być potwierdzone pisemnie lub mailowo

konsumenci

 1. niniejszy Regulamin nie znajduje zastosowania w przypadku gdy stroną umowy jest osoba lub podmiot posiadający status konsumenta w rozumieniu przepisów prawa w zakresie w jakim normy regulujące umowy zawierane z udziałem konsumenta inaczej niż Regulamin stanowią .

Cookies

Sklep Internetowy dla prawidłowego funkcjonowania pozyskuje za pośrednictwem działania systemów elektronicznych w tym za pośrednictwem działań zautomatyzowanych informacje o użytkownikach Sklepu Internetowego oraz Ich działaniach poprzez następujące działania:

 1. analizę informacji dobrowolnie wprowadzanych przez Kontrahentów.
 2. zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").
 3. gromadzenie logów serwera

funkcjonalności formularzy

 1. Sklep Internetowy zbiera informacje podane dobrowolnie przez Kontrahenta – np. nazwa Kontrahenta, adres dostawy, ilość i rodzaj zamówionego Towaru
 2. zapisaniu mogą podlegać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. podane przez Kontrahenta informacje przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz związanej z tym płatności (m.in. operatorzy płatności, firmy kurierskie, wystawienie faktury Vat). Podane informacje nie są wykorzystywane w celach marketingowych i promocyjnych

pliki cookies

 1. Sklep Internetowy korzysta z plików cookies.
 2. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Kontrahenta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu Internetowego.
 4. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach:poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu
  1. konfiguracji serwisu
  2. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu
  3.  zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik
  4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści
  5. uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
  6. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiającej w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  7. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora
  8. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 5. tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Kontrahenci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. nawiązywanie i utrzymanie sesji Kontrahenta  (po zalogowaniu), dzięki której Kontrahent nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 7. dopasowania zawartości strony internetowej do preferencji Kontrahenta, przede wszystkim celem określenia urządzenia na którym wyświetlane są informacje oraz dopasowania wyświetlanych informacji do tego urządzenia
 8. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 9. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kontrahenta do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu Internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Kontrahenta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Kontrahenta. Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Kontrahenta
 10. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Kontrahenta. Kontrahenci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Kontrahent ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia – może to prowadzić do ograniczenia dostępnych funkcjonalności.
 11. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
 12. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Kontrahenta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu Internetowego reklamodawców oraz partnerów.
 13. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 14. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Kontrahent korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 15. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Kontrahentów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Kontrahenta (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce Kontrahenta,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

udostępnienie danych

 1. dane podane przez Kontrahenta nie są udostępniane podmiotom trzecim (poza sytuacjami opisanych powyżej) z wyłączeniem sytuacji gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa (np. na żądanie uprawnionych organów Policji, Prokuratury etc.)

zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli Kontrahent nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Kontrahenta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wobec wszystkich transakcji z wyłączeniem przypadków gdy Strony dokonały jednoznacznie odrębnych ustaleń – z zachowaniem formy pisemnej lub mailowej.
 2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na Stronie internetowej – na żądanie Kupującego może być ona przesłana w formie elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej lub w formie wydruku papierowego na wskazany przez Kupującego adres – Spółka zastrzega sobie obciążenie Kupującego kosztami przesyłki.
 3. Zmiany Regulaminu odbywają się poprzez modyfikację treści umieszczonej na Stronie internetowej – Kupującego każdorazowo obciąża obowiązek zapoznania się z aktualną treścią Regulaminu.
 4. Wszelkie ewentualne spory Strony starać będą się rozwiązać na drodze polubownej – zapis ten nie stanowi zapisu na sąd polubowny, a wniesienie powództwa nie musi być poprzedzone podjęciem rokowań, mediacji, negocjacji etc.
 5. Sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikłych z relacji Stron jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.
 6. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może naruszać imperatywnych lub semi-imperatywnych norm prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu ze wskazanymi normami pierwszeństwo przyznać należy tym normom w szczególności w zakresie ochrony praw konsumenta.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl